Nieuwsbrief - Ontvang Meer Gratis Link Opties!

Wil je meer sites ontvangen waar je je link kwijt kan?
Algemene Voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Je wordt vriendelijk verzocht deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website. Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze website niet verder te gebruiken.

Verantwoordelijke voor deze website

Deze website wordt on-line aangeboden en onderhouden door Target Vision Media, Joop Geesinkweg 901, 1114 AB, Amsterdam.

Doel en inhoud van deze website

Deze website is een zogenaamde “startpagina directory website” die kan gebruikt worden als startpunt om gemakkelijk naar andere websites te surfen. Deze lijst met links naar externe websites is onderverdeeld in categorieën en subcategorieën.

Aansprakelijkheid

Target Vision Media spant zich in om geen schadelijke informatie aan te bieden op deze website. Target Vision Media kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de te ter beschikking gestelde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem, voor het verlies van gegevens en voor het gebruik van op deze website aangeboden informatie. Door gebruik van deze website, ga je er uitdrukkelijk meer akkoord dat Target Vision Media slechts een inspanningsverbintenis heeft om de website in het algemeen, de door jou aangemaakte eigen startpagina en de door jou als moderator beheerde subcategorie te bewaren en onderhouden. Target Vision Media zal deze gegevens bewaren en onderhouden in overeenstemming met de in de sector gangbare gebruiken en standaarden. Indien er echter gegevens geheel of gedeeltelijk verloren gaan, kan Target Vision Media hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld. Het is jouw verantwoordelijkheid om je gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Target Vision Media je identificeert aan de hand van je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en dat al de acties die na aanmelding hiermee worden verricht, aan jou worden toegeschreven en onder jouw aansprakelijkheid vallen. Indien je gebruikersnaam of paswoord verloren zijn geraakt of bekend geworden zijn bij derden, dien je Target Vision Media zo snel mogelijk te contacteren.

Links

Deze website bevat links naar andere websites waarover Target Vision Media geen technische of inhoudelijke controle op uitoefent. Target Vision Media zal zich wel inspannen om te vermijden dat ongeschikte of illegale websites worden opgenomen in de lijst met externe websites. Nochtans kan Target Vision Media geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of de juistheid van de inhoud van dergelijke externe websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites. Target Vision Media aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van externe websites.

Wijzigingen

Target Vision Media heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website, op elk moment te wijzigen en deze voorwaarden aan te passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Door gebruik van deze website erken je bovendien uitdrukkelijk het recht van Target Vision Media om deze website tijdelijk te onderbreken of permanent stop te zetten, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding kan leiden.

Bescherming van persoonsgegevens

Target Vision Media respecteert je privacy. De gegevens die je op deze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. De Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert steeds de aanvaarding van de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website aangeboden lijst van externe websites is de intellectuele eigendom van Target Vision Media en wordt beschermd door de Nederlandse auteurswet en de Nederlandse wetten tot bescherming van databanken (Identificatienummer: BWBR0001886). Dit houdt ondermeer in dat je zonder voorafgaande toestemming van Target Vision Media geen afbeeldingen of teksten mag overnemen van deze website en dat de structuur en de inhoud van deze site beschermd zijn. Target Vision Media geeft je het recht om de lijst met externe websites te consulteren en te gebruiken, zoals gebruikelijk is bij een portaalsite. De reproductie van (een gedeelte van) de lijst van externe websites is echter onderworpen aan de schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van Target Vision Media. Target Vision Media verkrijgt voor de duur van de wettelijke bescherming van auteursrechten een overdraagbaar en wereldwijd gebruiksrecht om deze lijsten te gebruiken, aan te passen of te reproduceren voor eender welke doeleinden.

Toepasselijk recht en rechtbanken

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Je gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de rechtbank van Amsterdam bevoegd is.

Tenslotte

Target Vision Media behoudt zich het recht voor om deze ‘Algemene voorwaarden’ steeds te veranderen. Deze ‘Algemene voorwaarden’ werden het laatst gewijzigd en herzien op 17/12/2014.